Page 2 - 2017_03
P. 2

Szempontok –


      és ami

      a legfontosabb      Kedves Olvasóink! Bemutatkozó
      lapunk célja nem más, mint kelle-
      mes időtöltést kínálni Önöknek,
      miközben különféle embereket,
      történeteket, technológiákat is-
      merhetnek meg, s talán kicsit kitá-
      gítjuk az érdeklődésüket.

      Felvidéki magyar közösségünk
      számtalan módon igyekszik tenni
      azért, hogy anyanyelvünk megma-
      radjon szülőföldünkön, itt Szlováki-
      ában. Természetesen más és más
      alapokból indulva épülnek szemé-
      lyes történeteink, és a több száz ki-
      lométeres déli földrajzi sávon élők
      sem egyformák. Mégis, hisszük
      azt, hogy egy nagy család tagjai
      vagyunk, akik ugyan sokszor nem
      értenek egyet, vagy éppen össze is
      vesznek, de a fontos pillanatokban
      oda tudnak állni egymás mellé.

      És éppen a régióink különbözősé-
      géből adódó sokszínűség teremti mutathat fel. Más kérdés, hogy nőségre utalt. Több hústermék-
      meg az alapját annak, hogy előre valóban sikerül-e majd a boltok nél kevesebb volt a hústartalom.
      haladjunk és fejlődjünk. Lapunk piacára kötelezően regionális ter-
      első számában is erre törekszünk. mékeket rendelni. Úgy tűnik, vég- Az első közös fellépések azóta
      Megszólítani az ország különbö- re a nagy láncokon kívül mindenki megtörténtek, s talán ezen túl a
      ző területein élő embereket, s az egyetért abban, hogy oda kell fi- fejlődő magyar–szlovák gazdasági
      adott térséghez kötődő történése- gyelnünk a saját termékeinkre. A kapcsolatok is arra engednek kö-
      ket is bemutatni, vagy éppenséggel februári hírek ugyanis köztudott, vetkeztetni, hogy már itt az ideje
      igyekszünk hasznos tanácsokkal is mégis megdöbbentő eredménnyel nagyobb terveket is dédelgetnünk.
      szolgálni. A tavasz kezdetén ugyan- zárultak: kiderült, hogy a közegész- Hamarosan ugyanis Magyarország
      is a kertekben is egyre több időt ségügyi hivatal által megvizsgált 22 elindíthatja azt a felvidéki gazda-
      töltünk, s ugyan a városi életmód „azonos márkájú és csomagolású”, ságfejlesztési programját, amely-
      mellett sokaknak nincs lehetősé- Szlovákiában, illetve Ausztriában nek előfutáraként már az  elmúlt
      gük kertészkedni, de mégis egyre forgalmazott termék közül néhány- évben is több hazai vállalkozót
      többen érzik, hogy milyen fontos is ból nekünk silányabb minőségű segített az anyaország. Idén pedig
      a mezőgazdaságunk.        jut. A termékek felénél beigazoló- a családi vállalkozások kerülnek a
                       dott, hogy rosszabb minőségűek középpontba, mert a magyar kor-
      Főként egy olyan időszakban, ami- a Szlovákiában forgalmazottak. A mány is tudja, milyen jelentősége
      kor a V4-ek is össze tudtak fogni legnagyobb különbségeket az al- van a családnak.
      egy olyan közös cél érdekében, koholmentes italoknál tapasztalták
      amely remélhetőleg minőségibb – idehaza idehaza nagyobb a cu- Ne feledjük hát a szempontok
      termékeket hoz a boltjaink polcai- kortartalom és több bennük a tar- között, hogy ugyan a kor szelle-
      ra. Közben örömteli hírként említ- tósítószer. A fűszereknél magasabb me mindenek felett az individu-
      hetjük, hogy a statisztikák szerint volt a víztartalom, és alacsonyabb alizmust hirdeti, mégis azt látjuk,
      a kiskereskedelemnek is jól megy intenzitásúak. A teáknál kisebb azok a kultúrák fejlődnek igazán,
      az év elején, és egyre több hazai mennyiség volt a tasakokban, és a ahol a közösség szerepe is épp
      termelő is pozitív számadatokat tea illata, aromája is gyengébb mi- olyan jelentős.


     2  SZEMPONT
   1   2   3   4   5   6   7