Page 3 - 2019_05
P. 3

hiánya a fiatal generáció körében már  közt voltak tízezres látogatottságú
        az Európai Unió szintjén is problémát  fesztiválok több tucatnyi családi ren-
        jelent. Sajnos, Szlovákia még nem ju- dezvény megszervezése során fel-
        tott el az olyan progresszív megoldás  halmozódott know-howt szeretnénk
        szintjére, mint például Magyarország,  bevinni a sportrendezvények szerve-
        növelve a testnevelésre szánt intéz- zésébe is. A Mozogj szabadon! prog-
        ményes kereteket. De a mozgáshiány  ramsorozat kelettől nyugatig, nagy-
        nemcsak a fiatal nemzedék körében  városokat és kistelepüléseket egy-
        probléma, hanem a felnőttek között  aránt érintve szeretné színes családi
        is. Az utóbbi időben Felvidék-szerte  programokkal ötvözve megszólítani
        gyarapodnak azok az örvendetes kez- minden érdeklődőt, legyen az sport-
        deményezések, amelyek az egész csa- kedvelő vagy passzív sportbarát.
        ládokat bekapcsoló tömegsportra he-  Mindezen célok mellett viszont
        lyezik a hangsúlyt. Ezeknek a kezde- továbbra is nagy hangsúlyt helye-
        ményezéseknek szeretnénk átfogó,  zünk a társadalmunk alapjára, a csa-
        országos keretet adni saját, Mozogj  ládra. Azt gondoljuk, hogy semmi-
        szabadon! programunkkal. Ha a ma-  lyen közösség sem működhet a csa-
        gyarlakta területek egyesületi kerete- lád hagyományos összetartó ereje
        ken kívül működő tömegsport-lehe-  nélkül és a globális problémák is azt
        tőségeit vizsgáljuk meg, a kép nagyon  mutatják, meg kell erősítenünk a
        eltérő az egyes régiókban, amelyek- sokszor elvékonyodó szálakat. Eh-
        re számainkban majd egy-egy példá- hez próbál a maga kis részével hoz-
        val rávetítünk.           zájárulni szervezetünk, amikor csalá-
         Szintúgy szeretnénk kihasznál- di napokra hívja a felvidéki magyaro-
        ni a dél-szlovákiai gazdag kerékpár-  kat, mert a közös élmények képesek
        út-hálózatban rejlő lehetőségeket  mélyíteni azon kapcsolatokat, ame-
        is. A hobbi jellegű kerékpározás egy- lyek a legfontosabbak az életben.
        re nagyobb tömegeket vonz, a te-   Ne feledjük hát a szempontok kö-
        vékenység családbarát, így jól beil- zött, hogy ugyan a kor szelleme min-
        leszthető társulásunk családi profil- denek felett az individualizmust hir-
        jába. Mindez, a futással egyetemben  deti, mégis azt látjuk, azok a kultú-
        egy új vetületet adhatna családi nap- rák fejlődnek igazán, ahol a közösség
        jainknak. A Libertate így újfent kö- szerepe is jelentős. Mi igyekszünk
        zösségi feladatot vállal magára.   idén is kicsit mozgásba hozni a kö-
        Az elmúlt időszakban a Csallóköztől  zösségünket!
        a Bodrogközig több, nagy sikerű csa-         Dr. Nyilfa Péter
        ládi programot szerveztünk, amelyek        a Libertate elnöke


                                                    SZEMPONT   3
   1   2   3   4   5   6   7   8