Page 4 - 2019_05
P. 4

felvidéki településeket. A rendszer-
                                           váltást megelőzően a kisebb telepü-
                                           léseken is legalább heti rendszeres-
                                           séggel zajlottak mozivetítések a mű-
                                           velődései házakban, általában cseh
                                           vagy szlovák nyelven, illetve ilyen fel-
                                           iratokkal. Azonban az állami filmter-
                                           jesztés megszűntével a kisebb és al-
                                           kalmi, önkormányzati kezelésben le-
                                           vő mozik már nem tudták megfizetni
                                           a filmes licencdíjakat. Éppen ezért
                                           tartottuk nagyon fontos feladatnak
                                           eljuttatni a magyar filmeket a közös-
                                           ségekhez a családi mozik révén. Sőt
                                           nem csupán azt, hanem olyan csalá-
                                           di rendezvényeket kívánunk életre
                                           hívni, amelyek a közös élmények út-
                                           ján képesek mélyíteni azon kapcsola-
                                           tokat, amelyek a legfontosabbak az
                                           életben. Sajnos ugyanis azt tapasz-
                                           taljuk, hogy a magasabb sebességi
                                           fokozatra kapcsolt mindennapokban
                                           már a kisebb településeken is egyre
                                           kevesebb idő jut egy-egy szomszédi,
                                           baráti beszélgetésre.
                                            Elindítottunk három honlapot is
                                           – szolgáltatás.sk, háztáji.sk, termék.
                                           sk –, amelyek mindegyike a szlová-
                                           kiai magyar kis- és középvállalko-
                                           zókat, illetve az őstermelőket segí-
                                           ti. Olyan szolgáltatást kínál, amely
                                           Szlovákiában csak szlovák nyelven
                                           elérhető. Szempont című lapunk-
                                           kal színesítettük az elmúlt években
                                           egyre szürkébbé váló szlovákiai ma-
                                           gyar újságkínálatot is, s minden év-
        A családok oldalán                           ben megújuló tartalmakkal, színes

                                           beszámolókkal igyekeztünk kikap-
                                           csolódást nyújtani.
        egész Felvidéken                            gíteni a felvidéki magyar gazdasági
                                            Szervezőként igyekezetük előse-

                                           élet szereplőinek egymásra találá-
                                           sát – konferenciánkon sikeresen mu-
                                           tatkoztak be a felvidéki magyar fiatal
                                           vállalkozók, valamint kiemelt téma-
        Felvidéki magyar közösségünk szám-  Megalakulása óta a Libertate PT  ként szerepeltek a határmenti, ma-
        talan módon igyekszik tenni azért,  több formában is szerepelt – rendez- gyarok által lakott régiók gazdasá-
        hogy anyanyelvünk és általa mi, fel- vényszervezőként, támogatóként, ki- gi fellendítésének lehetőségei, de a
        vidéki magyarok is megmaradjunk   adóként is igyekeztünk megfelelni az  régiók kulcsfontosságú tényezőit is
        szülőföldünkön, itt Szlovákiában.  általunk kitűzött feladatoknak, még- vizsgáltuk az elmúlt években.
        A Libertate polgári társulás ugyan- hozzá Felvidék egész területén, hi- Szervezetünk szempontjából talán
        ezt a célt tűzte zászlajára, és az el- szen fontos, hogy minden ország- legfontosabb mégis azon program-
        múlt években sokat tett azért, hogy  részbe eljussanak a programjaink.   sorozat megszervezése volt, amely-
        kultúra, oktatás és népművelés te- A Családi Mozi elnevezésű program- nek keretében Családi Napot tar-
        rén megerősödjünk.         sorozatunkkal is meghódítottuk a  tottunk Szlovákia szerte. Általuk is


        4  SZEMPONT
   1   2   3   4   5   6   7   8   9