Page 4 - szempont_2020_11
P. 4

nem szeretnénk őket felesleges koc- amelyen keresztül szeretnénk mi- kel és amint az biztonságossá válik,
        kázatnak kitenni, s másként próbá- nél több hagyományos receptet   szeretnénk ismét lehetőséget nyúj-
        lunk nekik segíteni.        begyűjteni képekkel együtt, majd  tani a szépkorúaknak a kikapcsoló-
                         azt a Megbecsültek szakácsköny-   dásra.
                         vében kiadni, így megörökítve a
        Milyen lehetőségeik vannak     felvidéki konyha remekeit az utó-
        ebben az időszakban?        kornak. Arra is biztatjuk tagjain- Hogyan tudnak csatlakozni a
                         kat, hogy kössenek, esetleg a vi-  társasághoz az érdeklődők?
        Ugyan rendezvényeket nem tudunk  deómegosztó oldalon videókat
        nekik kínálni, de rendelkezésükre  osztunk meg velük ilyen témában.  A tagság teljesen ingyenes és az is
        állunk. Sokszor telefonálnak csu- A karácsonyi előkészületekről is  marad, megtalálnak bennünket a
        pán azért, hogy el tudják mondani  beszélgetünk velük, követjük és  Facebookon, a galántai irodánkban
        a bánatukat, örömüket, mert a sza- segítjük őket, amennyire tudjuk.  a városi könyvtár első emeletén és
        bályozások következtében a csalá- A jövő évet pedig a helyzethez mér- telefonon is várjuk az érdeklődőket.
        di látogatások száma is csökkent. Az  ten készítjük elő, a kirándulások le- Bízunk benne, hogy a jövő évben új-
        egészségük védelme tehát ilyen lelki  foglalása él egy későbbi időpontra,  ra színes programokat tudunk majd
        megterhelést is okoz, főleg azok ese- kapcsolatban vagyunk a művészek- nekik is kínálni.
        tében, akik már egyedül élnek, mert
        elvesztették társukat.


        Mit tapasztalnak,
        mennyire jellemző rájuk
        a koronavírustól való félelem?

        Részben félnek a betegségtől, főleg
        most, amikor már a közvetlen kö-
        zelünkben vannak a betegek, és át-
        érzik ennek közelségét. A bezártság
        viszont ugyancsak nagy probléma,
        mert nem járhatnak ki. Korábban él-
        tek egyfajta társadalmi életet, amely
        most megszűnt, az elmaradó beszél-
        getések is nagy hiányérzetet jelen-
        tenek. Az általunk szervezett kirán-
        dulások és előadások is ebben se-
        gítettek, de mivel ezek sincsenek,
        így a helyzet többszörösen bonyo-
        lult. Éppen ezért van szükség min-
        den megértő szóra, akár telefonon
        is. Azok helyzete még összetettebb,
        akik panellakásokban élnek, mert
        a családi házak esetében még van
        mód kimenni a kertbe vagy éppen
        az állatokhoz, de a négy fal között az
        elszigeteltség súlyos gondokat tud
        okozni.


        Mennyire lehet ebben a
        helyzetben készülni a jövőre?


        Természetesen készülünk a jövő-
        re, ezért is hirdettünk közössé-
        gi oldalunkon egy receptversenyt,


        4  SZEMPONT
   1   2   3   4   5   6   7   8   9