Page 5 - szempont_2020_11
P. 5

Túrázzon velünk, „csavargásra” fel!

                        „Míg tavasszal nagyon jók az illatok, addig ősszel sokkal színesebb a természet,
                      nagyon szépek a fények, az árnyalatok az erdőben: zöld, bordó, sárga, barna, okker.
                         A természetjárást sosem késő elkezdeni, ha van pár szabad óránk hétvégén…
                                Nem túrázni, hanem kirándulni. A kettő között az a különbség,
                                          hogy míg a kirándulás kikapcsolódás,
                          addig a túrázás már valamilyen teljesítményhez kötött sporttevékenység…”


                                                   (Varga Zsuzsanna)


        Felvidék szerte számtalan lehetőség  Akárcsak egy rövidebb helyi sé- mindössze figyeljék a Facebook-olda-
        van túrázásra, viszont kijelölt útvo- ta szebbé teheti a napját... Példá- lunkat, honlapunkat (csavarGO.eu).
        nalakból már annál kevesebb. Töb- ul egy megközelítőleg másfél órás
        bek között hiánypótló szándékkal is  természetjárást felölelő túra egy- Örömünkre szolgál, hogy több túrá-
        hoztuk létre a csavarGO-t. Szeret- aránt jó hatást gyakorol a testünk- zó, érdeklődő is kipróbálta útvonala-
        nénk, ha az emberek minél többet  re, lelkünkre.           inkat. A lelkes túrázónk egyike Bagala
        mozognának eközben megismerve   Átmenetileg regionális útvonalakat  Zsolt, aki a következőképpen értéke-
        Felvidék kincseit, természeti látvá- határoztunk meg, de még messze  li a csavarGO-t: „Szerintem a csavar-
        nyosságait. Köztudott, hogy manap- nem fejeztük be a munkánkat. Neve- gó egy remek kezdeményezés ebben
        ság naponta több órát is az elektro- zetességek és kevésbé ismert helyek  az ellustult világban, mint szabadidős
        mos eszközök bűvöletében, online  is szerepelnek a csavarGo-látványos- tevékenység, családi program, moz-
        térben vagy épp televízió-nézéssel  ságok, nevezetességek és szolgálta- gás és maga a tájékozódás a GPS-en
        töltünk. Elfeledkezve az egészséges  tások listáján.         keresztül és az igazolópontokkal. sze-
        életmód részét képező sportolás-                  rintem egy eléggé érdekes innováció.”
        ról. Nem beszélve arról, hogy a fák,  Túraútvonalaink között találhatóak  Amennyiben a túrázó megosztja ve-
        növényzet rengetegében szippant-  gyalogos- és kerékpár-túraútvonalak  lünk élményeit, túrabeszámolóját
        hatunk egyet a tiszta levegőből is… egyaránt. Ajánlataink között szerepel- vagy fényképeit, mi nagyon szíve-
                         nek úgy kis, mind nagy távú útvona- sen feltöltjük őket (esetleg megosz-
        A csavarGO egy telefonon alkalma- lak. Természetesen a hosszabb távok  szuk őket) a csavarGO Facebook-ol-
        zásként is megjelenő PWA (Progres- nagysága teljesen elfogadható nagy- dalunkra. Honlapunkon és közössé-
        sive Web Apps) weboldal, offline ál- ságú. Ezek alatt az érdeklődők bejár- gi oldalunkon számtalan újdonsággal
        lapotban egyaránt használható. Így  hatják a hazai tájak egy részét. Tú- találkozhatnak.
        a folyamatosan online térben tartóz- raajánlataink során a közeljövőben a
        kodó gyermekek és felnőttek számá- gyermekek számára is készítünk kíná- csavar
        ra kiváló motivációt jelenthet…  latot. Erről értesíteni fogjuk Önöket,


                                                    SZEMPONT   5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10