Page 9 - szempont_2020_11
P. 9

Ha mérlegre tesszük az 1990 óta
        eltelt három évtizedet, érthetővé
        válik a felvidéki magyarok csaló-
        dottsága, kiábrándultsága. Húsz év
        alatt, az utolsó népszámlásig, 2011-
        ig, 120 ezer magyar tűnt el a Felvi-
        dékről. Ezt tudatosítva nyugodtan
        mondhatjuk, változatlanul kutya-
        szorítóban van a felvidéki magyar-
        ság, a szlovák nemzetállam harminc
        év alatt keveset engedett a közös-
        ségi jogaink biztosítása irányában.
        A belső viták, a megosztottság csak
        tovább fokozza a felvidéki magya-
        rok kiábrándultságát. Éppen ezért
        fontos, hogy minden felvidéki köz- tudunk érni olyanokat, akik akár a  akkor részben megállítható lesz a
        szereplő tudatosítsa, hogy a jövő  korábbi népszámlálások alkalmá-  magyarságunk felvidéki fogyása. Ez
        évi népszámlálás közös ügyünk,   val nem merték magyarnak vallani  ugyanis egy olyan folyamat, amely
        a meddő viták helyett az energi-  magukat. Talán arra is választ talá- halkan és minden nap zajlik, csak
        át arra kell fordítanunk, hogy fel- lunk, mi volt ennek oka és hogyan  éppen akkor vesszük észre, ha már
        tartóztassuk a közösségünk szám-  kerülhető el ez mások esetében is.  nem válaszolnak nekünk a megszo-
        beli fogyását. Örömömre szolgál,  A kampány ugyanis nem csak az    kott helyen magyarul, vagy éppen
        hogy azt tapasztaljuk, a politikai  eredmények hajszolásáról szól,  eltűnnek iskoláink.
        és a társadalmi szervezetek kö-  ahogy a vállalati vagy politikai küz- Mi hiszünk abban, hogy a kézi-
        zött nem versenyfutás kezdődött  delemben, hanem a közösség tag-   fék behúzható, ehhez az együtt-
        a népszámlálási kampányban,mert  jainak megismeréséről is. A felvi- működés adott, már csak a munka
        meggyőződésem, hogy ezzel csak   déki magyarok ugyanúgy nem egy-   lényegi része van hátra, amelyhez
        ártanánk a közösségünknek. Van   formák, mint bármely népcsoport a  mindenki hozzáteheti a részét az-
        dolgunk elég. Biztosítanunk kell,  világ bármely pontján. Ha közelebb  zal, hogy barátaival is elbeszélget
        hogy a népszámlálás alkalmával va- kerülünk annak a kérdésnek a meg- a témáról.
        lós eredmények szülessenek, vagy- értéséhez, hogy vajon mi is okozza
        is a lehető minden magyar vállalja  félelmeiket vagy éppen kételyeiket,           Őry Péter
        is az identitását. Ezért még május-
        ban közös megbeszélést kezdemé-
        nyeztünk és a jelenlévő szerveze-
        tek képviselő „megfogalmazták       A népszámlálás 2021. február 15. és március 31. között
        azon igényüket, hogy a népszám-         zajlik. A kérdőívek kitöltése első alkalommal teljes
        lálás olyan ügy, amely a felvidé- egészében elektronikus úton történik. Az ország történetében
        ki magyarságot egy irányba tudja        először másodlagos nemzetiséget is megjelölhetünk
        mozdítani”.               a vonatkozó kérdésre, továbbá nem lesznek népszámlálási
         A feladat nem egyszerű. A felvi- biztosok sem – az önkormányzat felelősei azonosítják, ki nem
        déki magyarság belső magva termé-
        szetesen minden különösebb kam-          töltötte ki a vonatkozó kérdőíveket. A legutóbbi,
        pány nélkül vállalja nemzetiségét,                2011-es népszámláláson 458 467 fő,
        de az elmúlt évtizedek megmutat-        a lakosság 8,6 százaléka vallotta magát magyarnak.
        ták, egyre többen vannak azok, akik
        számára mindez nem ilyen egyértel-
        mű. Fontos feladat volt megérteni,
        hogy mi is áll döntésük hátterében,
        mert ilyen módon tudjuk őket is rá-
        ébreszteni, miért fontos a népszám-
        lálás a közösségünk számára.
         A több szervezet együttműködé-
        se egyúttal azt is eredményezi, hogy
        új megközelítéseken keresztül is el


                                                    SZEMPONT   9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14