Page 2 - szempont_2018-3_v1-2
P. 2

Hangulatos,

    A szabadon,                                                                            közösségépítő

    de tisztelettel                                                                             családi nap a

                                                                                          Csilizközben    Az öreg kontinensen súlyos, bár sok- szerint élünk, melyeket őseink hagy- ennek köszönhetően nehezen tud-
    szor nem is látszó harcok folynak, s tak ránk.             nak egymással társalogni, sőt, sok-
    néhányan új értékrendek mentén                    szor félnek.
    képzelnék el Európa jövőjét. Arról a Ennek jegyében végezzük mi is
    földrészről van szó, amelynek vég- munkánkat, igyekszünk a felvidé- Az elmúlt időszak eseményeinek egy
    re egy közös megközelítés mentén ki magyarság számára minden ré- részét most a Szempont hasábjain is                                Medve Község Önkormányzata július második
    kellene fejlődnie, hiszen a világ na- gióba rendezvényeket szervezni, megismerhetik, beszámolók, tudósí-                                 hétvégéjén kulturális ünnepséggel örvendeztette
    gyobbik része már rájött, máskép- lehetőséget teremteni a családi ki- tások révén, melyek segítségével sze-                            meg a helybeli, illetve a környékbeli polgárokat.
    pen kell ezt csinálni.       kapcsolódásra és arra is, hogy a ba- retnénk a magyar nyelv megmaradá-
                      rátok, ismerősök újra találkozzanak, sának és a családi értékek őrzésének
    A szabadság eszméje, amely pol- beszélgessenek. Az online korszak fontosságát is hangsúlyozni.                                   A programok Medve és Gellér barátságos labdarúgó-
    gári társulásunk nevében is helyet közepette már a személyes kapcso-                                                  mérkőzésével kezdődtek a helyi sportpályán. Ezt köve-
    kapott, viszont nem azt jeleni, hogy latok ápolása is legtöbbször a háló-                                                  tően a falu főterén a település apraja nagyja gyűlt össze
    bármit megtehetünk, hanem éppen zatok segítségével történik, miköz-          Nyilfa Péter,                                   egy jót beszélgetni és mulatozni. Miután Morva László
    azt, hogy tisztelnünk kell a másikat, ben egyre több tanár és szakember    a Libertate Polgári Társulás                                 polgármester megnyitotta a rendezvényt, színpadra
    miközben az alapvető értékrendek mondja azt, hogy a legfiatalabbak             elnöke                                  lépett a Black Diamond modern-tánccsoport, akiket
                                                                                           Kollár Katalin és Derzsi György zenés műsora követett.
                                                                                           Eközben a legkisebbek is találtak kedvükre való elfog-
                                                                                           laltságot, hiszen a szervezők légvárakkal, óriáscsúsz-
                                                                                           dával, trambulinnal, valamint elektromos kisautózási
    A halászlé csilizközi napja                                                                         lehetőséggel várták őket. Mindemellett az aprónép kü-
                                                                                           lönböző díszítőelemeket is magára festethetett, részint
                                                                                           csillámtetoválás, részint arcfestés formájában.


    Szeptember első napján Medve község a II. Csallóközi                                                         Ezalatt már egyre többen gyűltek össze a színpad előtt,
    halászléfőző fesztiválnak adott otthont. A kellemetlen                                                         hogy Šimovič Dominik és Dórák Lara Jázmin verseny-
    időjárás ellenére is sokan ellátogattak rendezvényünkre.                                                           táncosok latin táncbemutatóját, majd a Phoenix RT
    A főzőversenyre öt csapat nevezett be, kiknek főztjü-                                                         frontembere, Puss Tamás, és a közkedvelt magyaror-
    ket szakavatott zsűri bírálta, köztük a Bajai Halfőző Lo-                                                          szági előadóművész, Kökény Attila műsorait egyaránt
    vagrend vezetőivel és Tatai Robival, a Séfek séfe című                                                            végigtapsolják.
    gasztro-tehetségkutató műsorának győztesével.
     A fesztivált a Győri Automobil és Motor Club Veterán-                                                            A falu főterén egy kézműves vásárra is sor került, egy a
    jármű Egyesület tagjai tették színesebbé a régi korok di-                                                          községben található, mentálisan sérülteket gondozó és
    vatját megtestesítő járműveik bemutatásával. A látoga-                                                            a szellemi fogyatékkal élők életminőségének javításá-
    tók eközben megismerkedhettek a bajai halászléfőzés                                                             ért tevékenykedő szociális intézmény lakóinak köszön-
    fortélyaival is.                                                                               hetően. A vásári forgatagban a kikapcsolódás mellett
    A gyerekek egész nap találtak kedvükre való elfoglaltsá-                                                           többen megmutathatták alkotókészségüket. A prog-
    got, hiszen volt légvár, lovaglási és arcfestési lehetőség,                                                         rampont egyik nem titkolt célja az volt ugyanis, hogy
    valamint habparti. A csapatok bográcsaiban rotyogó                                                           a látogatók megismerkedjenek a lakók tehetségével, s
    halászleveket a jelenlévők még a levegőből is megte-                                                         gyakorolják a feltétel nélküli elfogadást, és az egymás
    kinthették, ugyanis akinek kedve támadt, az részt vehe-                                                           iránti tiszteletet.
    tett egy Csilizköz feletti sétarepülésen.
                                                                                           A Libertate társszervezésében megrendezett Medvei
                                                                                           Családi Nap programjai utcabállal záródtak.


    2  SZEMPONT                                                                                                    SZEMPONT  3
   1   2   3   4   5   6   7