Page 6 - szempont_2018-3_v1-2
P. 6

Fejlődés a                                                       világítás nagy részét is sikerült mo-

                                                                dernizálnunk, s a megye hathatós
                                                                támogatásával a községükön átha-
    hagyományok                                                      ladó autósok is észrevették az utak
                                                                megújulását. Félő ugyanakkor, hogy
                                                                az autópálya építésének köszönhe-
                                                                tően megnövekvő forgalom, majd
                                                                ezen utakat se fogja kímélni. De ösz-
    őrzése mentén                                                     szességében bővültek a községben
                                                                elérhető szolgáltatások, hiszen van
                                                                körzeti orvos, patika, bankautomata,
                                                                benzinkút és még sorolhatnám.

                                                                Mindez több milliós beruházáso-
                                                                kat takar. Hogyan sikerült egy
                                                                1700 lakosú településen erre
                                                                forrásokat szerezni?


                                                                Pályázatok segítségével és odafi-
                                                                gyeléssel, közösségi erővel, amely lesztési programjának köszönhe- történt, tehát nagyon fontos célun-
    Csallóközcsütörtök telepü-                                              akkor is segíteni tud, ha az elnyert tően kerülhetett sor, amelyen ke- kat tudjuk megvalósítani.
    lés a Dunaszerdahelyi járás                                              forrás nem elegendő minden cé- resztül több mint 273 ezer eurós Az óvoda után tehát most a kultúr-
    nyugati csücskében elhe-                                                lunk megvalósítására. Nem csupán támogatást kaptunk, amelyhez az ház következik, de az iskolában is
    lyezkedő   község,   amely                                            gazdasági kérdésről van szó, hiszen önkormányzat 150 ezer eurós hitelt tantermeket tudtunk megújítani a
    hatalmas fejlődésen ment                                               az összes szakrális emlékünket tata- vett fel. Ez utóbbit beruházás jelle- Bethlen Gábor Alap 15 ezer eurós
    keresztül az elmúlt évek-                                               rozni tudtuk az elmúlt időszakban gű vagyoneladással kívánjuk tör- támogatásának, valamint önkor-
    ben. Többek közt ennek                                                 az önkormányzat, helyi civil szféra leszteni. A nyáron két hónap alatt mányzati és helyi összefogásnak
    hátteréről is kérdeztük Őry                                              és a polgárok összefogásának kö- sikerült megvalósítani a tatarozást, köszönhetően. Emellett a tantestü-
    Péter polgármestert.                                                  szönhetően, de sikeresek voltunk s az óvodások így már megújult kör- leti, igazgatói helyiség és a könyvtár
                                                                településünk tavalyi ünnepségsoro- nyezetben kezdhették az új tanévet. is megújult.
    A gazdasági fellendülés jeleit                                             zata kapcsán is. Csallóközcsütörtök Új burkolat, nyílászárók kerültek az
    látni, ahogy a községben sétá-                                             első írásos említésének 800 éves intézménybe, a tető, a kazán, a víz- Mindeközben magyar ajkú maradt
    lunk és nem csupán annak köz-                                             jubileuma alkalmából történelmün-  elvezetés, tehát minden lényeges a Pozsonyhoz közeli település.
    pontjában. Mi a titok?                                                 ket bemutató könyvet jelentettünk dolog cseréjére sor került. A végén
                                                                meg, de színes kulturális progra- pedig a községünk lakosaival együtt, Próbáljuk logikusan megközelíteni
    Titok nincs, csak kitartó munka és                                        mokat kínáltunk a helyieknek és a azaz közös összefogással takarítot- azon kérdéseket, amely az új lakó-
    közös siker, ennek köszönhető-                                           hozzánk látogatóknak egyaránt. A tuk ki a megszépült óvodánkat.   negyedeket érintik, hiszen a kör-
    en elmúlt közel 12 évben jelentős                                         kulturális élet egyébként is nagyon                   nyező falvakban a betelepülés erő-
    ütemben fejlődik Csallóközcsütör-                                          színes lett az elmúlt években, mozi- Milyen tervek vannak a jövőbe sítette a hagyományos települési
    tök település. A Felső-Csallóközben                                          filmvetítések, színházi bemutatók, tekintve?             közösségek gyengülését. Nehéz ösz-
    a kitörési lehetőséget sok esetben a                                          táncelőadások várják az érdeklő-                   szhangot találni, hogy a fiataloknak
    lakónegyedek tömeges nyitását je-                                          dőket, nem csupán önkormányzati Munkahelyteremtő céllal ipari zónát lehetőséget adjunk új házak építé-
    lentette, de mi másként gondolkod-                                           szervezésben, hanem a helyi szer- kívánunk kialakítani. Az augusztus sére, miközben nem esünk át a ló
    tunk. A lakhatási komfortot növelő                                           vezeteknek is köszönhetően.     hatvanéves kultúrház felújítására is túlsó oldalára, és a falvakból kisebb
    szolgáltatásokat kerestük a telepü-                                                           nyertünk pályázati forrásokat, több városokat alakítunk úgy, hogy nem
    lés életében.                                                     Melyek a legfrissebb fejleszté-  mint 710 ezer euró értékben. Jelen- áll rendelkezésre a megfelelő szol-
                                                                sek a községben?          leg ezt az összesen több mint 800 gáltatási és infrastrukturális háttér.
    Ezen a területen sikerült komoly elő-                                                           ezer euró összértékű felújítás lefoly- Emellett pedig a kulcs, hogy oda-
    relépéseket elérnünk, mint például a                                          A 2018-as év legnagyobb beruházá-  tatását megelőző bürokratikus fo- figyelünk a helyi közösségekre, a
    csatornahálózat vagy a hulladékgyűj-                                          sa, hogy az elmúlt évben ötvenedik lyamatok zajlanak. Ezen épületben szervezeteinkre, amelyek megtartó
    tő-udvar kiépítése, a temető bővíté-                                          évét ünneplő óvoda épületét sike- az elmúlt hat évtized során nagyobb erőként működnek, és ők alkotják a
    se, az iskola és az óvoda tatarozása,                                         rült teljes mértékben tataroznunk. jellegű változtatás az egyik terem és községünk alapvető összetartó sejt-
    a járdák kiépítése. Emellett a köz-                                        Erre a magyar kormány óvodafej- az illemhelységek kivételével nem jeit, a fejlődés alapján minden téren.
    6  SZEMPONT                                                                                                    SZEMPONT  7
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11