Page 2 - szempont_sept2019
P. 2

Ősszel sem csökken


        a lelkesedésünk

        Ismét túl vagyunk a nyáron, amely  a fiatalok tudnak időt találni egy kis  gónk benépesülése óta a fehértől a

        során szervezetünk is rengeteg ren- mozgásra is. Azt ugyanis nem sza- szerecsenig, s ettől az albínóig, any-
        dezvényen volt jelen szervezőként,  bad elfelednünk, hogy akármennyi- nyi milliárdan mind különbözők va-
        segítőként vagy éppen munkatársa- re is kényelmessé teszi a műszaki fej- gyunk, s bár különbözünk, mégis

        ink révén és csak örülni tudunk an- lődés a mindennapjainkat, nem csak  egyetlen törvény hatalma alatt ál-
        nak, hogy Felvidék számos régiójá- a felnövekvő generációknak, hanem  lunk. Mindegyikünk egyféle módon
        ba tudnak eljutni azok a programok,  nekünk szülőknek is fontos a napi  születik, a kín mindegyikünknek fáj,

        amelyeket az elmúlt években kidol- mozgás, mert az egészségünk a tét.  a szív - egyikünkben csakúgy, mint
        goztunk.              Mindemellett pedig a sport tökéle- másikunkban -, néha tágul, és örö-

         Tevékenységünk kezdete óta arra  tesen alkalmas arra, hogy segítse a  met érez, néha szorong és szenved,


        törekszünk, hogy felhívjuk a figyel- kapcsolatteremtést az emberek közt,  a fej csakúgy az egyikben, miként a
        met a család közös kikapcsolódásá- akik játékos módon ismerhetik meg  másikban a lélek valódi székhelye, s


        nak fontosságára, s együtt tudjon  egymást.              a halál mindegyikünk vágyainak, re-
        pihenni több generáció, miközben   Széchenyi István gondolatait idéz- ményeinek, munkásságának határt
        kultúránk őrzéséért is teszünk. Fel- ve tudjuk, különbözőek vagyunk, de  szab.”
        vidéken számos nagyon tehetséges  mégis hasonlók: „Nincs a természet-  Természetesen a hidegebb idő-
        kézműves, művész él, akik már eddig  ben két egymáshoz tökéletesen ha- járás beköszöntével majd a progra-

        is segítettek rendezvényeink alkal- sonló falevél, s így bizonyosan két  mok köre átalakul, de ahogy a ko-
        mával színesíteni a kínált programo- ember sem lehet teljesen egyenlő.  rábbi években, úgy most is érdekes

        kat, s ahogy korábban ígértük, idén  Mégis felébred azért a növény szen- kínálattal várjuk majd az érdeklődő-
        a sport kapott hangsúlyos szerepet  dergő ékessége téli álmából, zöldell  ket a Libertate által szervezett vagy


        programjainkban.          a tavaszi lágy szellőkben, örvende- a társszervezésünkben megvalósu-
         A tapasztalatok azt mutatják, ezen  zik a harmatnak, s mohón szívja be  ló rendezvényekre, amelynek köz-

        a téren is siker koronázza a megkez- a nyári eső cseppjeit, összezsugoro- ponti célja továbbra is a felvidéki
        dett utunkat, mert egyre többen ke- dik az ősz hidegétől, s végül szára- magyar közösség összekovácsolá-

        resnek meg bennünket, hogy bekap- zon hull a földre. Bár olyannyira kü- sa lesz.
        csolódnának a rendezvények sorába.  lönböző alakban, a természet mégis

        Az pedig külön öröm, hogy az okos  csak egyetlen törvényét követi. S eh-          Nyilfa Péter
        világ bűvöletéből kissé kiszabadulva  hez hasonlóan mi, emberek is, boly-      a Libertate elnöke        2  SZEMPONT
   1   2   3   4   5   6   7