Page 7 - szempont_sept2019
P. 7

Szombati küzdés – sportnapot

        tartottunk Rendve községben
        A Mas. Oyama Karate Klub és a Li-  volt fejleszteni kézügyességüket,
        bertate szervezésében sportnapra  majd betekintést nyertek az íjászat
        került sor. Az érdeklődők megismer- és az ostorozás rejtelmeibe egya-
        kedhettek Markovics János 4. danos  ránt.

        mesterrel, a magyarországi Fris Fe-  A délutáni edzéseken a harcművé-
        renc 4. danos mesterrel és Hupian  szetben használt mozgással és ma-

        Kristína 2. danos mesterrel (Seishin  gával a küzdelemmel foglalkoztak.
        Karate Klub).            Az augusztus 24-i programok hagyo-
         A reggeli edzés a légzéstechnikára  mányőrzéssel záródtak, ugyanis kö-
        és a mobilizációra összpontosított.  zös dobolással egybekötött éneklés


        Ezt a helyes testtartás, testrendszer  volt a tábortűznél. Mindenkinek na-


        és a testtudat, az irányváltások vál- gyon tetszettek gyakorlatok, a han-

        tották. A gyerekeknek lehetőségük  gulat.
                                                    SZEMPONT   7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12