Page 3 - szempont_sept2019
P. 3

Egészség-


        károsultak


        nemzetközi


        találkozója
        Ismét széles körben tudtuk meg-
        szólítani az egészségkárosultak és

        mozgáskorlátozottak egyesületeit.
        Idén immár hetedik alkalommal ren-
        deztük meg nemzetközi találkozót
        Nagypakán.
         A nagyszabású rendezvé-
        nyen azok az egyesületek vet-
        tek részt, akiknek egészségkáro-
        sodott és mozgáskorlátozott tag-
        jai érkeztek Magyarországról és
        Szlovákiából, illetve a Felvidékről.

        A rendezvényt megtisztelte jelenlé-
        tével Zuzana Stavrovská, a Szlová-
        kiai Egészségkárosultak hivatalának
        főfelügyelője és Eva Megová, a hiva-
        tal igazgatónője.
         A VII. GRACE-Cup sportrendez-
        vény mellett versenyeztek a részt-

        vevők a polgármester kupájáért
        és a FEFOSZ Interliga versenyén is.
        Az egészségmegőrzésre is figyelmet


        fordítottunk, hiszen megünnepel-
        tük a jóga világnapját. A résztvevők
        Bacsárdi József vezetésével Áhi jó-
        gagyakorlatokat végeztek, ezzel han-
        golódva a versenyre.
         Ismét bebizonyosodott, hogy a

        sport összekovácsolja az egészsé-
        ges és a fogyatékkal élő embereket.
        Nagy öröm volt számunkra, hogy a
        sportversenyek családias hangulat-
        ban zajlottak. A július 7-i rendezvény

        sikeréhez tagjaink és barátaink, pár-
        tolóink önkéntes munkájára, a segí-
        tőkészségére és a pozitív hozzáállá-

        sukra is szükség volt.

                                                    SZEMPONT   3
   1   2   3   4   5   6   7   8