Page 10 - szempont_2020_09
P. 10

A határzár ellenére is


        sikeres a Rákóczi Szövetség


        ösztöndíj programja!


        A Rákóczi Szövetség szeptemberben  szerint a szülők és a diákok részéről  régiója – több mint 2000 iskolakez-
        több mint 9000 külhoni magyar is- is nagy örömöt jelent, hogy a szövet- dőnek, valamint 200 magyar okta-
        kolakezdő kisdiákot köszöntött ösz- séget alkotó anyaország társadalmi  tásban részesülő moldvai csángó
        töndíjjal és iskolatáskával Kárpát-me- szervezetek és magánszemélyek is  gyermeknek adták át.
        dencei hálózata segítségével.   fontosnak tartják az anyanyelvi ok-  Felvidéken minden magyar is-
         A felvidéki ösztöndíjak átadása  tatás megtartását. Külön pozitívum,  kolakezdő ösztöndíjban része-
        nem indult „zökkenőmentesen”, hi- hogy az iskolakezdő gyermekek ré-  sült, valamint a tanévkezdés-
        szen Magyarország is szigorította a  szére kiosztott ergonomikus iskola- kor egy jó minőségű iskolatáskát
        járványügyi rendelkezéseit, ezért a  táskával is csökkenti a Rákóczi Szö- is ajándékoztunk a gyerekeknek.
        Rákóczi Szövetség aktivistái nem,  vetség a családok terheit.   Az ősz folyamán további 9 ezer is-
        vagy csak kivételes esetekben tud-  Összeségében a Rákóczi Szö-  kolakezdő kisdiákot részesítünk ösz-
        tak a határon átkelni. A megoldás  vetség a Kárpát-medencében is- töndíjban szerte a Kárpát-medencé-
        tekintetében egy, a hagyományok-  kolakezdő gyermekek családjai-  ben. Somorján és vidékén 145 gye-
        tól eltérő átadási körútra került sor,  nak több mint félezer településen  rek, 11 iskolában; Pozsonyban és
        hiszen az egyes célalapok vezetőinek  adta át az anyaországi társadalom  környékén 44 gyerek, 2 iskolában
        segítsége még erőteljesebben jelent  – közte többszáz települési önkor- részesül ösztöndíjban.
        meg. Így volt ez a Dunaszerdahelyi  mányzat – magyar iskolaválasztást  A csatolt fényképes beszámoló a
        járásban is, ahol a nagymegyeri, du- elismerő támogatását. Az iskolavá- már említett felső-csallóközi régió
        naszerdahelyi és somorjai célalap ve- lasztást elismerő ösztöndíjat és az átadási ünnepségein készült.
        zetőinek is nagy köszönettel tarto- iskolatáskát a Felvidéken mintegy
        zunk a segítségért.        3600, Kárpátalján közel 2000, Vaj- A tanároknak kitartó munkát,
         A felső-csallóközi és a pozsonyi  daságban 1300, Erdélyben és Parti- a kedves szülőknek örömteli
        régióban az átadási ünnepségeken  umban – Bihar, Máramaros, Beszter- pillanatokat a diákoknak pedig sok-
        részt vett Őry Péter, a Rákóczi Szö- ce-Naszód, Arad, Temes, Fehér, Hu- sok elsajátított tudást kíván a
        vetség alelnöke is. Tapasztalatai   nyad, Szeben megye, Torda és Dés       Rákóczi Szövetség


        10  SZEMPONT
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15