Page 6 - szempont_2020_09
P. 6

Ismerjük meg Felvidék szépségeit


        Polgári társulásunk célkitűzése kö- egy PWA (Progressive Web Apps)  elhelyezett ellenőrző pontok érin-
        zött szerepel a felvidéki magyar- weboldal túraútvonalakat nyilván- tésének igazolása a használt telefon
        ság megmaradásának elősegítése   tartó adatbázis. Felvidék természeti  GPS-e segítségével. A természetjá-
        mellett, hogy a mozgást, s Felvidék  adottságainak és értékeinek megte- rókat ezzel is ösztönöznénk arra,
        kincseit népszerűsítsük. Fontos szá- kintése minden évszakban ajánlott.  hogy megismerkedjenek a túrázás
        munkra, hogy az emberek örömmel  Így legelőször Csallóköz, valamint a  változatos lehetőségeivel. Továbbá
        kerékpározzanak, túrázzanak, s for- Duna mentét céloztuk meg. Kínála- szeretnénk a gyermekeket, csalá-
        dítsanak időt az egészséges élet- tunk a későbbiekben további, Felvi- dokat is bekapcsolni a természetjá-
        módra.               dék különböző területeit érintő út- rásba. Célunk, hogy a fiatalok minél
         Manapság hajlamosak vagyunk   vonalakkal bővülnek.        inkább megszeressék a természe-
        belefeledkezni a mindennapokba,    A honlapon az útvonalakról és az  tet. Az útvonalak teljesítése során
        s nem észrevenni mindazt a szé-  útvonalon található látnivalókról in- valójában egy verseny is zajlik, hi-
        pet, ami körülvesz bennünket. En- formációs anyagot böngészhetnek   szen az egyes teljesítések időtarta-
        nek okán, s a szabadidő aktív el- a túrázók, valamint térképnézetben  mai rangsorolva felkerülnek honla-
        töltése érdekében túrázni hívunk  láthatják az adott útvonal nyomvo- punk (https://csavargo.eu/) Teljesí-
        minden korosztályt, kirándulni vá- nalát és az útvonalon elhelyezett lát- tések szekciójába.
        gyót.               nivalókat/ellenőrző pontokat.     Töltsenek el a csavarGOval egy-
         Polgári társulásunk teljesíthető  Továbbá minden sikeres túrázó  egy kellemes és élménydús napot a
        túrákat jelölt ki. A kijelölt útvonalak  a teljesítői listából letöltheti okle- természetben, s ismerjék meg a Fel-
        során bemutatjuk egy-egy régió ter- velét. Ennek feltétele az útvonalon  vidék gyönyörű tájait!
        mészeti-, valamint kulturális értékeit
        egyaránt. Felvidék számos varázsla-
        tos helyet rejt, melyekre szeretnénk   Megtalálnak minket:
        ráirányítani a figyelmet.
         Az útvonalak során segítségül                a https://csavargo.eu/ honlapon,
        szolgál majd egy mobiltelefonon al-
        kalmazásként megjelenő és offline                     vagy a közösségi oldalon:
        állapotban is használható honlap.     https://www.facebook.com/Csavargo-110810777436465/
        A csavarGO (https://csavargo.eu/)                        (Csavargo FB-oldal)


        6  SZEMPONT
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11