Page 9 - szempont_2020_09
P. 9

Csiba Tibor elárulta, természete- és városi díjak mögött kemény mun-
        sen edzés és versenyzési lehetősé- ka húzódik.
        gek is vannak Japánban egy évvel a
        játékok előtt, de azokat ők a magas  „Tavaly összesen 10 versenyen vet-
        költségek miatt nem tudnák vállalni,  tünk részt odahaza és külföldön,
        ugyanakkor igyekeznek majd a kör- ezeken együttvéve 45 érmet sze-
        nyező országokban olyan viadalokon  reztünk, ebből 7 arany, 16 ezüst,
        részt venni, ahol értékes kvalifikáci- 22 bronz. Természetesen a legérté-
        ós pontokat tudnak szerezni.    kesebb az aradi Európa-bajnokság-
         Az olimpia egy nagy álom, ami  ról hozott 2 ezüst, s bízunk benne,
        tehát számos tényezőn múlik, a na- hogy az őszi nemzetközi viadalokról
        pi munka nélkül viszont nincsenek  is sikerül érmekkel hazatérnünk” –
        eredmények. Az országos, megyei  árulja el Tibor.                                                    SZEMPONT   9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14