Page 2 - szempont_2020_09
P. 2

Számíthatunk egymásra


        Olyan év őszén járunk, amilyenre  ugyanis a hírek szerint már felké- az emberiséget, mert olyan távol ke-
        senki nem számított. A koronavírus  szült, mi meg csak abban remény- rültünk attól, ami természetes és a
        okozta járvány mindenki hétköznap- kedünk, hogy mindezt nem kell majd  bolygónk ajándéka.
        jait átalakította, s a rendezvények  letesztelnünk és a tudósok világszer- A járvány egyúttal az álhírek iga-
        megvalósítását is nehezítette. Ennek  te megtalálják a gyógyszert ezen  zi virágzását is elhozta, s megmutat-
        ellenére számunkra is nagy öröm,  betegség ellen is, ahogy tették már  ta, mennyire fontos, hogy tudjunk
        hogy polgári társulásunk tevékeny- olyan sok esetben.         megfelelő személyekhez, közössé-
        sége ebben az időszakban is sikeres  Amit igazából tehetünk, hogy ke- gekhez fordulni, ha baj van. Fontos
        tudott maradni. A télen megvalósu- rüljük a nagyobb tömeget és kö-  éreznünk, hogy a felvidéki magyar
        ló közönségtalálkozók után ugyan- rültekintéssel viselkedünk minden  közösség éppen ilyen, megtartó és
        is más területen is aktívan dolgoz- helyzetben, mert nem tudjuk, mire  segítő, hiszen programok és lehető-
        tunk, amely célja nem más, mint a  számíthatunk. Félelem és bizonyta- ségek sorát kínálják szervezetek so-
        felvidéki magyarság mozgásra tör- lanság. Két fogalom, amelyet szeret- kasága, ahogy a magyar kormány is
        ténő ösztönzése.          nénk minél kevésbé érezni, most vi- az élet számos területére kiterjedő
         Tény ugyanis, hogy ha valami po- szont a mindennapjaink részévé vál- támogatása révén, mert fontos szá-
        zitívumot keresünk a karanténidő- tak, miközben csak kevesen tudják,  mukra a megmaradásunk. Ahogy rá-
        szakban, az a közvetlen környeze- pontosan mire is használják ezeket  juk, a Libertatera is számíthatnak,
        tünk jobb megismerése volt, mert  a veszélyes eszközöket. Szomorú,  ahogy eddig is, mert célunk a közös-
        a bezártságból sokan a településük  de úgy érzi magát az ember, mint  ségi kapcsolatteremtés elősegítése.
        közelében fekvő erdőket, természeti  egy háborúban a láthatatlan ellen-
        szépségeket vagy éppen völgyeket,  séggel szemben. Modernkori járvány           Nyilfa Péter
        vízpartokat fedezték fel maguknak.  ez, talán éppen azért teszi próbára       a Libertate elnöke
        Ismét rájöttünk arra, a világ ugyan
        számtalan kincset rejt, de elég csak
        néhány percet autóznunk vagy ép-
        pen tekernünk, s a csodát ott találjuk
        a felvidéki mindennapokban is.
         Éppen ezért mi is túrára hívjuk
        Önöket, a 21. század módszereit is
        segítségül hívva, hiszen ma már fon-
        tos, hogy a megfelelő úton és a lehe-
        tő legtöbb információval rendelkez-
        ve ismerjük meg a tájainkat. Egyéb-
        ként nincs is annál hasznosabb, mint
        amikor a test feltöltődik, a fejünk ki-
        tisztul és még meg is tanulunk vala-
        mit arról a helyről, amelyet éppen
        felfedezünk.
         A járvány okozta mindennapok
        ugyanis számtalan felfedezést hoz-
        nak az életünkbe. Megtanulunk ér-
        tékelni olyan dolgokat, amelyek
        máskor természetesnek tűnnek, de
        sajnos arra is rájövünk, ezek az is-
        meretek könnyen elvesznek, ha min-
        den visszaáll a rendes kerékvágás-
        ba. Igaz, rögtön itt van nekünk a má-
        sodik hullám, amely még az elsőnél
        is nagyobb erővel tört ránk, igaz, a
        kormányok intézkedései most más
        ütemet vesznek fel. Az egészségügy


        2  SZEMPONT
   1   2   3   4   5   6   7