Page 3 - szempont_2020_09
P. 3

Magyarságunk megőrzése a cél


        A Libertate elsődleges célja a magyarság közösségi érzésének megerő-  színész lépett színpadra. A sokak ál-
        sítése, a magyarság- és összetartozástudatának megtartása. Tevékeny-  tal jól ismert Bartha Zsolt megsze-
        ségük során a gyökerek szilárdítására, a nemzeti mentalitás fejlesztésé- mélyesítője ezúttal egy teljes más
        re összpontosítunk. Ennek érdekében a polgári társulás programsoroza- arcát mutatta be Felvidéken, hiszen
        tot tartott idén február folyamán, amikor még nem jelent meg nálunk a  február 15-én az Erdélyéből mene-
        koronavírus.                              külni kényszerülő író, Wass Albert
                                           bőrébe bújt. Rékasi Károly az erdé-
        Polgári társulásunk a tél utolsó hó- szerű riporter február 14-én elárul- lyi magyar író és költő lelki, valamint
        napjában Csallóközben tartott kul- ta a jelenlévőknek, hogy felfedező  szellemi vívódásait szemléltette a kö-
        turális rendezvényeket, mert vall- és célját megvalósító (megismerni a  zönséggel.
        juk, a kultúra összetartja a nemzetet.   világ miden táját) útjára Pécsről in- A bemutatót siker övezte, s min-
        A társulás kiemelt figyelmet fordít a  dult. A szívhez szóló esetek rámutat- denkit megérintett a prózai színpadi
        nemzeti mentalitás, az anyanyelv, il- tak arra, hogy mindig van egy máso- előadás cselekménye. Ezt bizonyítot-
        letve szülőföld iránti szeretet meg- dik esély, így cselekvésre, kitartásra  ta az, hogy a diósförgepatonyi kul-
        őrzésére-erősítésére amellett, hogy  motiválva a jelenlévőket. A közönség  túrház előcsarnokában többen is ki-
        törekedik cselekedésre ösztönözni a  egyrészt könnyes szemmel, másrészt  jelentették, „Nehéz bármit is mon-
        felvidékieket.           mosolyogva figyelte a fotókat, a vi- dani. Szívemhez szólt Rékasi. Adják
                         deókat és az előadást.       vissza a hegyeinket!” Mások úgy
        A Beszéljünk szabadon! programso-                   érezték, ezt a darabot újra meg kell
        rozatunkban elsőként Vujity Tvrtko  A februári rendezvényeink követke- tekinteniük. Minderről, s a megma-
        Angyali történetei (Túl minden hatá- ző állomása Diósförgepatony volt,  radást érintő témákról percekig be-
        ron) kaptak teret Somorján. A nép- ahol egy közkedvelt magyarországi  szélgettek a jelenlévők.


                                                    SZEMPONT   3
   1   2   3   4   5   6   7   8