Page 4 - szempont_2020_09
P. 4

Következő alkalommal érdeklődők  Utolsó állomásunk Nyárasd község  Hontalan vagyok,
        sokasága érkezett a csilizpatasi kul- volt. Február 28-án a helyi kultúrház- Mert hirdetem, hogy testvér minden
        túrházba, hogy a Libertate ünnepsé- ba nemcsak nyárasdiak, hanem kör- ember,
        gén egy lélekébresztő előadást te- nyékbéliek, sőt még komáromiak is  S hogy egymásra kell, leljen végre
        kintsen meg. A február 21-i kora esti  érkeztek a rendezvény híre ugyanis  egyszer
        órákban kezdődő Wass Albert-estet  túljutott a járás határán.     Mindenki, aki jót akar…”
        szintén Rékasi Károly mutatta be.   Rékasi Károly prózai színpadi előa-
          A jelenlévők hamar azonosultak  dása itt is megérintett minden jelen- Érezhető volt a bennük kavargó
        az íróval, miközben érdeklődve néz- lévőt. A résztvevők pillanatok alatt  fájdalom, a múlt sebei. A megjelen-
        ték a sokat eláruló csodás díszletet.  átélték Wass Albert gyötrődéseit.  tek hatalmas tapssal értékelték az
        A művésszel többen szavalták egy- Voltak, akik az adott költeményeket  előadást, amit beszélgetések sora
        szerre a költeményeket. A közönség  együtt mondták a művésszel. Ez a te- követett. Többen is megköszönték,
        teljesen átélte mindazokat a gyötrel- lepülés is egykor Magyarország ré- hogy részt vehettek ezen az esten.
        meket, amiket egykor Wass Albert.  szét képezte, hiszen itt volt az ország  Kérdezgették, milyen terveink van-
        Ez köszönhető a művész nagyszerű  harmadik legnagyobb vizafogó he-  nak még a következő hónapokra, s
        alakításának.           lye. Idegenek döntése miatt ez a ma- hogy hol informálódhatnak a tevé-
         A prózai mű megtekinté-   gyar föld is Szlovákia részévé vált…  kenységünkről, rendezvényeinkről,
        se közben többen törölgették    Szívbe markoló volt, ahogy az épület  hiszen várják már a következő alkal-
        szemeiket. Nem csoda, hiszen  szinte belezengett a következő mon- mat.
        a Felvidéken is az anyanyelv-hasz- datokba: „Nem érdekel a világnézeti
        nálatáért kisebb-nagyobb harcokat  kérdéseitek, nagyszabású elgondo- A diósförgepatonyi, csilizpatasi és
        kell megvívni.           lásaitok, melyekkel az embermilliók  nyárasdi előadóestek hűen tükröz-
          Bár nehéz volt bármit is mondani,  sorsát rendezni kívánjátok. Nem ér- ték Wass Albert gyötrelmeit. Ahogy
        de a mű befejezte után mégis váltot- dekelnek az embermilliók sem. Egy  megtestesíti mindazt, milyen szilárd
        tak néhány szót a megjelentek. Téma  érdekel csupán: adjátok vissza a he- kötelék köt egy embert szülőföldjé-
        volt a megmaradás, a haza, az identi- gyeimet!”            hez, s milyen az, mikor onnan mene-
        tás. A csilizpatasiak közül voltak, akik  Sokak arcán folyt végig könny…  külésre kényszerítik. A nézők átélés-
        úgy vélekedtek, „nem tudják, volt-e  A felkavaró est alatt megrázó volt,  sel figyelték azt a harcot, amit a köl-
        már ilyen nívós előadás bemutatva a  ahogy a jelenlévők Rékasival együtt  tő megvívott. A közönség magáénak
        községben.” Rékasi elmondta, öröm  így szóltak:            érezte, hiszen egykor az ő sorsukról
        volt látni, ahogy a megjelentek bele-                 is ismeretlen emberek döntöttek, s
        élték magukat a darabba, ahogy az  „…Hontalan vagyok,         ők maguk is a megmaradásért har-
        egyes mondatok mást és mást jelen- Mert vallom, hogy a gondolat sza- colnak nap, mint nap itt, a Felvidé-
        tettek a jelenlévőknek. Úgy véljük, e  bad,              ken. Ugyanakkor a nézők az író sze-
        napon méltóképpen ünnepeltük az  Mert hazám ott van a Kárpátok alatt relmi élete egy részének is részese-
        anyanyelv nemzetközi napját.    És népem a magyar.         ivé váltak…

        4  SZEMPONT
   1   2   3   4   5   6   7   8   9