Page 2 - 2021_04
P. 2

Tavaszi gondolatok
        Már több mint egy éve harcolunk    A távolság nem tesz jót ezen kap- A járvány sok dologra rávilágí-
        szerte a világban azzal a járvánnyal,  csolatoknak sem, de a javuló adatok  tott. Leginkább arra, hogy legyünk
        amely a spanyolnátha után száz esz- és az oltóanyagok mennyiségének  felőséggel egymás iránt, mert ilyen
        tendővel újra kihívások elé állította  növekedése reményt ad, hogy a ne- módon vagyunk képesek haladni.
        bolygónk lakosságát. Az egészség- hezén már túl vagyunk. A mosoly-  A szempontjaink különbözőek le-
        ügyi kockázatok mellett egyre töb- ra okunk van akkor is, ha a naptár- hetnek, de ahogy Wass Albert írja,
        beket ért el a gazdasági következ- ba nézünk, mert immáron a tavasz  nem szabadna elfeledkeznünk a kö-
        mények sora, nem beszélve a korlá- hónapjai köszöntöttek ránk, ezzel  zös nevezőről:
        tozások okozta lelki terhekről.  együtt pedig az időjárás is megmu-  „Nem haragszom soha az embe-
         A jelen időszak sok mindenre ta- tatta vidámabb arcát. Ha sok helyre  rekre, ha másképpen vallják a dol-
        níthat bennünket, de leginkább arra,  nem is mehetünk, a természet szép- gokat, mint én, mert tudom, hogy
        milyen fontos a biztos háttér, nem  ségei közepette most is új erőt me- az ő igazságuk is éppen olyan igaz-
        csak anyagi tekintetben, hanem ér- ríthetünk, remélhetőleg egy sokkal  ság a maguk szempontjából, akár
        zelmi megközelítésben is. A család,  könnyebb nyárra.         az enyém. (...) Az élet sok apró igaz-
        a barátok, akik akkor is tudnak se-  Szeretnénk már könnyed mosoly-  sága között talán nem is az igazság
        gíteni, amikor éppen nincsenek fizi- lyal telve találkozni egymással, olyan  a fontos. Hanem a békesség, mely-
        kailag mellettünk. Egy-egy telefon- közösségi programok részesei lenni  lyel megszorítjuk egymás kezét az
        hívás, vagy a modern eszközök egyi- vagy éppen szervezni ilyet, s ha kis  igazság fölött.”
        kével folytatott beszélgetés teljesen  léptekkel is, de ennek irányába hala-
        más lendületet tud adni a napunk- dunk. A cél már nem annyira távoli,
        nak, legyünk akár elzárva a megszo- buktatók továbbra is akadnak, még-          Nyilfa Péter
        kott hétköznapoktól.        is bizakodunk.                    elnök, Libertate        2  SZEMPONT
   1   2   3   4   5   6   7