Page 7 - 2021_04
P. 7

Egyértelmű jelzés volt ez min- szerdahelyen a helyi képviselő-testü- minden tagja megtalálja a maga fel-
        denkinek, hogy a vásárlók szeret- let is rábólintott a Grund őstermelői  hőtlen szórakozását.
        nék megtalálni a helyi termékeket,  piac és kulturális rendezvénytér öt- Kérdésünkre elmondták, olyan ter-
        amelyek évtizedekkel korábban is  letére, amelyet egy polgári társulás  melők, kézművesek, street-foodosok,
        elérhetők voltak, csak éppen más  tervez megvalósítani. A város észa- kultúremberek kapnak teret, mutat-
        formában. Azóta számtalan téren  ki peremén, az üzletközpontok köze- kozhatnak be, akik a saját maguk ál-
        fejlődött és gazdagodott a kínálat,  lében a piacot működtető nonprofit  tal előállított termést, gasztrocikket,
        de az eladók és a vásárlók leginkább  szervezet tervei szerint az árusítás- portékát kínálják. A Grund égisze
        néhány kis boltban, vagy a világhá- ra, kulturális rendezvényekre átlag- alatt létrejövő kultúrtéren, hordoz-
        lón tudtak csak egymásra találni. Ez  ban szombatonként kerül majd sor az  ható színpadon régióbeli kórusoknak,
        utóbbiban van segítségünkre a pol- áprilistól decemberig tartó piaci sze- gyermektánccsoportoknak, néptán-
        gári társulásunk által működtetett  zonban. A piaci napokon a vásárlók  cosoknak, zeneiskolásoknak, ének-
        három portál is, amelyről lapunkban  és az érdeklődők nem csak a terme- karoknak, diákcsapatoknak és helyi
        is olvashatnak.          lők és kézművesek által kínált porté- tehetségeknek lesz lehetőségük be-
         A koronavírus okozta járvány a pi- kát találják majd meg, hanem szín- mutatkozni. A távlati cél, hogy a kul-
        acok szervezői által kifejtett törekvé- vonalas kulturális programokat is.  túrtéren és a piacon egy olyan közeg
        seknek is gátat szabott, az elmúlt egy  A Grund célja, hogy egy olyan közös- alakuljon ki, ahol a vásárló beszerez-
        évben csak korlátozott módon tud- ségi teret hozzon létre Dunaszerda- heti következő heti élelmének nagy
        tak piacokat szervezni, de ebben az  helyen, ahol találkozhat és kapcso- részét, természetes eredetű élelem-
        időszakban is érkeznek hírek új kez- latba kerülhet egymással a kereslet  hez, egyedi termékhez, terméshez
        deményezésekről. Több helyen ki-  és kínálat, az emberek régi ismerő- jut, míg a termelő a fizetőképes ke-
        sebb piacokat szerveznek, míg Duna- sök találkozhatnak, és a családok   reslethez.


                                                    SZEMPONT   7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12