Page 4 - 2021_04
P. 4

„Egy séta a természetben lecsendesíti a lelket.”
                                                  (Mary Davis)



























        Csavargózzon a csavarGO-val!







        Az immár fél éve elindított csavarGO  is célt ért. Egyre többen döntenek  kalandozásra csábítjuk őket. Az él-
        programunk már most nagy sikernek  úgy, picit kimozdulnak, s nekik ez  mény gazdagsága érdekében még
        örvend. Különféle túraútvonalak,  nagyszerű lehetőség a kezdéshez.  kincskeresést is szerveztünk számuk-
        látványos helyszínek, élménygaz-  Vannak rövidebb, hosszabb, gyalo-  ra. „Kislányom örömmel tart velünk
        dag kikapcsolódás vár mindazokra,  gos és kerékpáros túraútvonalaink  túrázni, lelkesen mosollyal az arcán
        akik kipróbálják.         is több régiót érintve. Minderről bő- keresi az elrejtett „kincseket”. Kö-
                         vebben olvashat mindenki a csavar- szönjük az élményt” – fogalmazott
        Felvidéken számtalan lehetőség van  go.eu honlapon.          egy hálás édesanya. Ezek a vissza-
        túrázásra, de még mindig csak ke-                   jelzések erőt adnak nekünk, hogy to-
        vesen használják ki ezeket. A moz- A csavarGO egy telefonon alkalma- vább tudjunk dolgozni.
        gásszegény életmódunkból viszont  zásként is megjelenő weboldal, offli-
        érdemes kitörni, mert a kincse-  ne állapotban egyaránt használható.  Jelenleg többnyire regionális útvo-
        ket rejtő vidéket, amit szüleinktől,  Így a folyamatosan online térben tar- nalak találhatóak a csavarGO-ban,
        nagyszüleinktől, őseinktől kaptunk,  tózkodó gyermekek és felnőttek szá- viszont a munkát még korántsem fe-
        érdemes még jobban megismerni.   mára kiváló motivációt jelenthet.  jeztük be. Nevezetességek és kevés-
        Ne feledkezzünk el megemlíteni az                   bé ismert helyszínek is szerepelnek
        egészségmegőrzés fontosságát is,  A túrázók, akik csavarGO-val már  a csavarGo-látványosságok, neveze-
        melynek kihagyhatatlan részét ké- csavarogtak, élményei és tapasz-  tességek és szolgáltatások listáján.
        pezi a mozgás. Egyúttal hangsúlyoz- talatai alapján egyszerű a webes
        zuk, a természetben az olyan fontos  applikáció használata. Örülünk,  Túraútvonalaink között akadnak
        D-vitamint is magunkba szívhatjuk, hogy úgy vélik, egy nagyszerű öt- hosszabb távolságúak is, viszont
        amennyiben napsütéses időjárást let, amely szinte minden korosz-  ezek sem okoznak gondot, mert
        választunk a túrázáshoz. Az ilyen na- tálynak ajánlott. Több szülő is arról  ahogy megtudtuk ezeket már idő-
        pokból pedig egyre több lesz az elkö- számolt be, akik nagyon értékelik a  sebb túrázók is kipróbáltak, de a fi-
        vetkező hónapokban.        kezdeményezést, hogy a gyermeke-  atalok is boldogan teljesítették a
                         iket nehéz kimozdítani otthonról,  túrát. „Köszönjük, hogy kipróbálhat-
        A tavaly kezdődött hiánypótló kez- viszont a csavarGO-val kedvet kap- tuk a csavarGO-t. Igazán nagysze-
        deményezésünk a túraútvonalak ki- tak a túrázáshoz. Ezért is gondoltuk  rű lehetőségnek tartjuk családom-
        jelölésére a visszajelzések alapján  úgy, megszólítjuk a kicsiket is, és   mal. Jó megismerni Felvidék eddig


        4  SZEMPONT
   1   2   3   4   5   6   7   8   9