Page 3 - 2021_04
P. 3

A magyarságunk


                                          kihívásai


        Népszámlálás, iskolai beiratkozás,  kisebbségben vannak, s a még nyit- egy szentmisét, mert ezek az apró
        csak két esemény, amely során   va tartó üzletekben is az államnyelv  dolgok tartanak bennünk egy olyan
        dönthetünk arról, hogy felvállaljuk-e  dominál.            varázslatot, amit sokszor nem is tu-
        magyarságunkat. Abban az időszak-   A kultúra szerepe óriási a meg- datosítunk.
        ban, amikor a koronavírus okozta  maradásunk szempontjából, ezért is  Tamási Áron gondolatain eltöp-
        járvány szinte mindent átír, s nem  figyeljük aggódó tekintettel, miként  rengve biztosan közelebb kerülünk
        tudunk semmit sem úgy folytatni,  fogja túlvészelni ezt az időszakot.  a titokhoz, amely nem is ismeret-
        mint korábban.           Tudjuk, háborúk és szörnyű idők  len, csak nem tudjuk úgy megfo-
         A hatásokat már most is érezzük,  után is itt vagyunk, leszünk.  galmazni, mint irodalmunk egyik ki-
        de a szociológusok és pszichológu-  A modern kor kihívásai közepet- válósága.
        sok szerint a következmények sok- te el sem tudtuk képzelni, hogy eny- „A különböző nyelvek melegéből
        kal összetettebbek és ki tudja meny- nyire megváltozhat egyik pillanatról  keltek ki a különböző népek, me-
        nyi minden változik meg a közeljö- a másikra a világ működése, miköz- lyeket az atyafiság és az együttes
        vőben. Az életünk biztosan átalakul,  ben a félelmek és a különböző meg- érdek alapján a közös szó szerve-
        hiszen többször figyelmeztettek a  közelítések nyomása ott van min-  zett nemzetekké. Velünk is ez tör-
        szakértők, a vírusok veszélye itt lesz  denhol.            tént. A magyarságot is az atyafi-
        a jövőben is.             Ennek ellenére nem feledkezünk  ság és az együttes érdek alapján a
         A mindennapok átalakulása pedig  meg arról, ami ugyanolyan része  sors verte egybe; hazát a bátorság-
        a felvidéki magyarságra is hatással  életünkben, mint a mindennapi fa- gal irányított életösztön szerzett ne-
        van. Elmaradnak a kulturális rendez- latok, ez pedig a kultúránk, a nyel- ki, de nemzetté a magyar szó te-
        vények, az iskolák is hosszú időre be- vünk, amely csodálatos dolgokra  remtette. Mint jelképes hatalom, a
        zártak, a közösségi események ide- képes még most is. Olvassunk, hall- magyar szó nekünk a legnagyobb
        iglenes megszűnésével pedig a ma- gassunk zenét vagy éppen a világ-  ereklye. Kegyelet, hűség és becsü-
        gyar szó is sok helyen eltűnt. Főként  hálón, televízión keresztül nézzünk  let illeti őt.”
        ott, ahol a nemzetünk tagjai már  meg egy előadás közvetítését, akár


                                                    SZEMPONT   3
   1   2   3   4   5   6   7   8