Page 14 - 2021_04
P. 14

Száz
                  éve        született

        Pilinszky János        Budapesten született 1921. novem- rétől 1948 február végéig ösztön-  szlavista tanárnővel, akivel a kap-
        ber 27-én. Középiskolai tanulmá- díjjal Svájcban és Rómában tartóz- csolata 1976 elejéig tartott. Új köl-
        nyait 1931 és 1939 között végezte  kodott.              tői korszaka szintén erre az időszak-
        a budapesti Piarista Gimnáziumban.  A diktatúra éveiben a Szépirodal- ra esik: 1972-ben jelent meg a Szál-
        Érettségi után a Pázmány Péter Tu- mi Kiadó külső korrektoraként dol- kák, 1974-ben (négy színdarabbal
        dományegyetem Jog- és Államtudo-  gozott, 1951-től 1956 júliusáig nem  együtt) a Végkifejlet, majd 1976-ban
        mányi Karára iratkozott be, ám fél  publikálhatott. 1955 októberében  az összegyűjtött és új verseit tartal-
        év után az egyetem Bölcsészettudo- polgári házasságot kötött Márkus  mazó Kráter. 1976-tól nem írt több
        mányi Karán folytatta tanulmányait,  Annával, azonban rövid együttélés  verset, egyre inkább a széppróza
        művészettörténeti, magyar, valamint  után a következő évben elváltak.  foglalkoztatta. 1977-ben adta közre
        olasz irodalmi és nyelvészeti előa- 1956 decemberétől 1957 októberéig  „Egy párbeszéd regénye” alcímmel
        dásokat hallgatott. 1944 májusában  a Magvető Kiadó felelős szerkesztő- a Beszélgetések Sheryl Suttonnalt,
        kapta meg egyetemi végbizonyítvá- je. 1957 novemberétől haláláig az Új  és haláláig dolgozott az Önéletrajza-
        nyát; a diploma megszerzésére már  Ember belső munkatársa volt.    im munkacímet viselő regényén,
        nem jutott ideje – ősszel behívták  Második verseskötete, a Har-  amelynek csupán három nagyobb
        katonának, s alakulatával (karpaszo- madnapon csak 1959 szeptembe-  fejezete („novellája”) készült el.
        mányos tüzérként) rövidesen Auszt- rében jelenhetett meg; az irodalmi  1978-ban ismerkedett meg Párizs-
        riába, majd Németországba került.  nyilvánosságban a hatvanas évek  ban Ingrid Ficheux-vel, akivel 1980
        Harcokban nem vett részt, a háború  végéig elvétve szerepelt, irodalom- júniusában egyházi esküvőt kötött.
        után egy ENSZ által létesített, ame- politikai megítélése lassan enyhült.  Utolsó évei nagy részét Velemben
        rikai fennhatóságú táborba került.  A hatvanas évek elejétől gyakran  és Székesfehérváron töltötte. Művei
        1945 novemberében tért vissza Bu- hívták külföldi szereplésekre, ide- jelentős hányada csak halála után
        dapestre.             gen nyelvű köteteinek fordítási elő- jelent meg kötetbe gyűjtve.
         Diákkora óta írt verseket, az el- munkálatai is ebben az időben kez- Munkásságát ritkán jutalmazták.
        ső (Anyám címmel) 1938-ban je-   dődtek meg.             Első kötetéért 1947-ben Baumgar-
        lent meg az Életben, ám ezt köve-   1970-ben jelent meg gyűjtemé-  ten-díjat kapott. A következő elis-
        tően is csak ritkán publikált. 1942  nyes kötete, a Nagyvárosi ikonok, s  merést, a József Attila-díj első fo-
        szeptembere és 1943 áprilisa kö-  ettől kezdve – ha lassan és megkés- kozatát huszonhárom évvel később,
        zött az Élet című katolikus hetilap- ve is – a magyar irodalmi élet egyik  1971-ben kapta meg. 1974-ben meg-
        ban megjelent ismertetéseinek java  legjelentősebb képviselőjeként kezd- választották a Bajor Szépművésze-
        részét P. J. monogrammal jegyezte.   ték számon tartani. Külföldi szerep- ti Akadémia levelező tagjának.
        Első verseskötete 1946 májusában  lései is megszaporodtak, minden év- 1980-ban költői életművéért Kos-
        jelent meg Trapéz és korlát címmel.  ben hosszabb-rövidebb időt töltött  suth-díjjal tüntették ki. 1962 őszé-
        A koalíciós években egyaránt tarto- Párizsban. 1970 októberében Poig- től volt tagja a Magyar Írószövet-
        zott a Válasz és az Újhold köréhez,  nyban, egy nemzetközi konferenci- ségnek. Budapesten hunyt el 1981.
        ez utóbbi néhány számát szerkesz- án ismerkedett meg Jutta Scherrer  május 27-én.
        tőként is jegyezte. 1947 novembe- német származású, Párizsban élő               (pim)


        14  SZEMPONT
   9   10   11   12   13   14   15   16