Page 9 - 2021_04
P. 9

is szimbolikus, hogy pont abban az
        időszakban alakult a natúrpark, ami-
        kor inkább a távolság és az elzártság
        jellemezte hétköznapjainkat.
         Éppen ekkor nyújtott mélyebb
        betekintést magába a közvetlen
        környezetünk, hiszen elérhető tá-
        volságban itt tudtunk képletesen
        és sokszor fizikailag is fellélegezni.
        Fontos, hogy egy ötlet erős talpa-
        zatot kapjon. Az alapot a természe-
        ti és kulturális örökség megőrzése
        jelenti, vagyis a táj gondozása, ápo-
        lása, a táj megőrzésre érdemes ka-
        rakterelemeinek és a tájértékek-
        nek a védelme, az élőhelyek, fajok
        fennmaradása és a hozzájuk fűző-
        dő tudás és ismeret alkalmazása.
        Nem szabad kihagyni a környeze-
        ti nevelés, szemléletformálás fon-
        tosságát. A térség lakosság és a na-
        túrpark területére érkező látogatók
        környezeti szemléletének formálása
        a helyi természeti örökség és a meg-
        őrzésükre tett erőfeszítések, a helyi
        környezettudatosság bemutatásán
        keresztül.
         A Csallóköz vidékfejlesztése terü-
        letén a helyi természeti és kulturá-
        lis örökségi elemeken, valamint táji
        adottságokon alapuló, a táji értéke-
        ket megőrző, gyarapító helyi társa-
        dalmi-gazdasági fejlesztések támo-
        gatása a helyi közösségek bevonásá-
        val (pl. helyi termékek, helyi piacok,
        megőrzést, bemutatást támogató
        infrastruktúra fejlesztése, gazdasá-
        gi együttműködések).
         Végül pedig a turizmusnak is sze-
        repet kell kapnia, tehát az érintett
        táj szépségére, harmóniájára, termé-
        szeti és kulturális adottságaira, sajá-
        tos értékeire, egyediségére építő és
        azt fenntartó turisztikai és rekreáci-
        ós kínálat megfogalmazására is szük-
        ségünk van.
         Ezekkel együtt tudunk egy olyan
        natúrparkot kialakítani, amely mél-
        tó a Csallóköz kincseihez és példa le-
        het más térségeknek, hogy érdemes
        ezen az úton elindulni.

                 Hervay Rozália
         a Szlovákiai Magyar Közgazdász
                Társaság elnöke


                                                    SZEMPONT   9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14