Page 12 - 2021_04
P. 12

Vásároljunk felvidéki értéket!

        A mindennapjaink jócskán átala-  lehetőség van az eladásra szánt  – szolgaltatas.sk –
        kultak és a megváltozott környezet  termékről rövid jellemzést is írni.
        nem csupán az egészségünk szem-  A hirdetéshez akár fényképeket is le- A vásárlóknak többször is nehézsé-
        pontjából tartalmaz kihívásokat,  het feltölteni. Ez jelenik majd meg  get okoz, hol keressék a számukra
        de mindennapi boldogulásunk is   a terméket kereső vásárló számá- legmegfelelőbb szolgáltatásokat.
        veszélybe került. Éppen ennek okán  ra. A hirdetésnél feltüntetett elér- Ezért fontos, hogy az adott szolgálta-
        is fontos, hogy tudjuk, a saját érté- hetőségeken pedig könnyen kap- tás hirdetése biztosítva legyen a szé-
        keink őrzése és támogatása kulcs- csolatba tudnak lépni egymással.  lesebb régióban is. Ehhez kínálunk
        fontosságú.            Lényeges megjegyezni, hogy a hirde- egy nagyszerű lehetőséget, még-
                         tés lehetősége nálunk teljesen ingye- hozzá az online térben. Köztudott,
        A gazdaság területén sincs ez más- nes, ahogy a regisztráció is. Tehát egy  hogy az emberek többsége manap-
        ként, mert a koronavírus okozta  díjmentes hirdetést biztosítunk min- ság egyre többet internetezik, így a
        válság a vállalkozásokra és így a  den felvidéki eladó számára. A fel- szolgáltatás híre könnyebben eljut-
        munkavállalókra is kihat. Ebből a  töltött adatokat, fényképeket idővel  hat a potenciális vásárlókhoz.
        szempontból az állam feladata a ha- változtatni, frissíteni tudja, ami szin-
        zai termelők megvédése, de ahogy  tén felhasználóbarát. A termékek kö- A kereső oldalunk eléréséhez a vá-
        korábban, most is vannak ennek   zött pedig szerepelhetnek olyanok is,  sárlóknak mindössze a szolgalta-
        hiányosságai. A mi lehetőségeink  amelyek kézműves munka eredmé-   tas.sk honlapot szükséges felkeres-
        korlátozottak, de annyit minden-  nyei, de olyanok is, amelyek használ- nie. Az oldal online piactérként, hir-
        képp megtehetünk, hogy a vásár-  tak és újra eladásra kínálnak.   detési felületként működik, ahol
        lásaink során esélyt adunk a helyi
        termékeknek, szolgáltatásoknak,
        így is élénkítve a regionális piacot.
        Társaságunk működésének kezde-
        te óta éppen erre helyezte a hang-
        súlyt, s három oldalunk is a helyi
        értékek térnyerését támogatják.
        A Libertate-piacterek online mó-
        don működnek. Megtalálhatóak
        a termek.sk, a szolgaltatas.sk és a
        haztaji.sk oldalakon.
           – termek.sk –


        A látogatók számára egy könnyen ke-
        zelhető honlapot kínálunk. A vásárlók
        a feltüntetett kategóriák szerint, mint
        pl. autó-motor, műszaki cikkek, ráke-
        reshetnek arra, amit éppen szeret-
        nének beszerezni. Ezeken belül pedig
        megtalálja a kívánt terméket.


        Az eladó számára sem okoz nagy ne-
        hézséget a feltöltés. Mindössze ar-
        ra van szüksége, hogy regisztráljon
        az oldalon. Ezt néhány perc alatt
        meg is teheti. A szükséges adatoknál


        12  SZEMPONT
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16