Page 13 - 2021_04
P. 13

egyszerű módon kereshető a kí-    – haztaji.sk –        hogy létrehozunk egy gazdálkodók
        vánt szolgáltatás. A hirdetések ka-                  tevékenységét segítő oldalt, a haz-
        tegóriákba vannak sorolva. Ezeken  Felvidéken manapság is számos ér- taji.sk-t, amely folyamatosan bő-
        belül pedig alkategóriák szerepel- tékes tevékenységet végző sze- vül a kistermelők hirdetéseivel.
        nek, amelyek kiválasztásához mind- mély él. Mindennapjaik jelentős ré- A termelőknek nincs nehéz felada-
        össze egy kattintásra van szükség.  szét képezi többek között a föld- tuk, mindössze regisztrálni – ingye-
        Az eladónak szintén nincs nehéz dol- művelés, a növénytermesztés vagy  nesen – az oldalon, majd az eladásra
        ga. A honlap felkeresése után re- épp az állattenyésztés. Mindez   szánt árucikk feltöltése következik.
        gisztrál, ahol az eladásra kínált áru- azért is fontos, hiszen a fenntartha- Amennyiben úgy vélik, a termékről
        cikkről jellemzést is lehet készíteni.  tó gazdaság szerves részét képezik.   tudnak még fotókat is közölni, s rö-
        Ehhez fényképet is csatolhat A hirde- A nagy áruházláncok polcain ugyan- vid leírást készíteni. Természetesen,
        tés nagyon egyszerűen változtatha- akkor a kistermelők árui nehezen  az idő elteltével lehetőség van a fel-
        tó, törölhető, amikor az eladó az áru- tudnak megjelenni, így ők a piaci  töltött árucikk-lista frissítésére is.
        sítás szükségességét már nem látja  versenyben többszörösen hátrányos
        fontosnak. A hirdetés nálunk ingye- helyzetben vannak. Az utóbbi időben  Keresse fel oldalainkat, hirdesse ott
        nes, tehát sem a regisztrációért, sem  ugyan fellendült a helyi piacok szer- a kínált terméket, szolgáltatást vagy
        a meghirdetésért nem kell fizetni.  vezése, de azok csak nagyobb időkö- éppen háztáji termést, s találjon új
        Amennyiben az eladó megadja az el- zönként szerveződnek. Ennek érde- vásárlókra. A felvidéki természet és
        érhetőségeit is, akkor a vásárló köny- kében a Libertate polgári társulásban  emberi kéz ajándékát ugyanis csak
        nyen kapcsolatba léphet majd vele.  még a kezdetekkor úgy döntöttünk,  így tudjuk megőrizni az utókornak.


                                                   SZEMPONT   13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16