Page 8 - 2021_04
P. 8

Natúrpark védi        a csallóközi értékeket        A csilizközi mocsarak, a kulcsodi  már régebb óta ismertek, Magyar-  és emellett hasznot is képes legyen
        Duna-ág, a pozsonyi ártér, dunai  országon nagyságendileg másfél   generálni belőlük.
        erdők, olyan szépségek, amelye-  évtizedes múltra tekintenek vissza.  A natúrpark a közösségi összefo-
        ket meg kell őriznünk az utókor-  Szlovákia azonban sem ezzel a tí- gás egyik eszköze lehet a Csallóköz-
        nak. Többek közt ezt is szolgálja  pusú szabályozással, sem a szüksé- ben is, tegyük hozzá, Szlovákiában el-
        az elmúlt évben létrejött Csallóköz  ges szervekkel nem rendelkezik, ami  sőként éppen a térségben alakult ha-
        Natúrpark.             nagy kár, mivel a natúrpark fogalma  sonló kezdeményezés. Ez egyben azt
                         Európa-szerte nagyon ismert és tu- is jelenti, akkor tudunk sikeresek len-
        Tavaly augusztusban Somorja pol-  risztikailag is nagyon vonzó.    ni, ha olyan ötleteket tudunk megva-
        gármesterével Orosz Csabával, a So-  Általánosságban véve, a natúr-  lósítani, amit egy-egy önkormányzat
        morjai Régiófejlesztési Központ igaz- parkok esetében ugyan a termé- magában nem képes és éppen ilyen-
        gatójával, Tuba Lajossal közösen hív- szetvédelemnek nagyon erős sze- kor az együttes munka hozhat ered-
        tuk életre a natúrparkot, amelyhez  repe van, de inkább úgy kéne rájuk  ményt. Talán nem túlzás azt állítani,
        decemberben 17 önkormányzat    tekintenünk, mint a régiófejlesz-  hogy erre egyébként is nagy szükség
        csatlakozott az Öreg-Duna melléké- tésnek egy hiányzó láncszemére.  van napjainkban, amikor majd újra
        ről Somorjától Csicsóig. Jómagam  Ugyanis a natúrparkok tudják iga- kell építeni gazdaságunk egy részét,
        mint a Szlovákiai Magyar Közgaz-  zán integrálni és támogatni a fenn- amelyben a helyi érték különösen
        dász Társaság elnöke vettem részt  tartható régió-, ill. vidékfejlesztést,  fontos szerepet tölt be.
        az alapításban, mert a szakmai szer- hogy a csatlakozó községek és szer- A Csallóköz pedig hatalmas kin-
        vezetünk is úgy gondolja, hogy gaz- vezetek fejlesztéseiket összehangol- cseket rejt, amelyet mindenki felfe-
        dasági szempontból is fontos egy  ják, hogy a fejlesztés tiszteletben  dezhet, ha útra kel a vidéket meg-
        ilyen kezdeményezés mellé állni.  tartsa a régió kiemelkedő természe- ismerni, amire talán korábban nem
        A natúrparkok Nyugat-Európában  ti adottságait, megerősítse azokat,  nyílt annyi idő mint mostanság. Ezért


        8  SZEMPONT
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13