Page 14 - szempont_2020_11
P. 14

Kétszáz éve jelent meg


        a Bánk Bán

        Katona József 1791. november 11-  Clementina, Ziska, Jeruzsálem pusz- majd végül Gertrudis királyné jele-
        én született, egy kecskeméti kilenc- tulása, és egyetlen vígjátéka A rózsa. nik meg. Az in medias res kezdésből
        gyermekes paraszt-kispolgár család  A Bánk bán 1820-ban jelent meg  megtudhatjuk, hogy Ottó, a király-
        elsőszülöttjeként. Az idősebb Katona  nyomtatásban és még ebben az év- né öccse Bánk bán feleségére, Me-
        József takácsmester volt, a gimnázi- ben Katona hazaköltözött Kecske- lindára vetette ki hálóját. A meráni
        um alsóbb osztályait végezte csak  métre, ahol alügyésszé, majd 1826- herceg eltökélte, hogy elcsábítja a
        el, édesanyja pedig nagy valószínű- ban főügyésszé választották. Mivel  nagyúr feleségét. Megtudhatjuk to-
        séggel írástudatlan lehetett. Katona  művei nem arattak sikert, Katona  vábbá, hogy a palotában Gertrudis
        József édesapja fontosnak tartotta  József drámaíróként végleg elhallga- éppen udvari bált tart.
        gyermekei taníttatását, az ifjabb Ka- tott. Nem sokkal később 1830. ápri-
        tona a római katolikus elemi után a  lis 16-án 39 évesen váratlanul szív-
        gimnáziumot a pesti, a kecskeméti  szélhűdésben elhunyt.
        majd a szegedi piaristáknál végezte.  A szerző kiemelkedő alkotásá-
        Ezek után következtek Katona pes- nak hátterében az Erdélyi Múzeum
        ti egyetemi évei, ahol jogásznak ta- pályázati kiírása állt, melyre olyan
        nult és eközben egyre jobban a szín- darabot kellett benyújtani, amely
        ház vonzáskörébe került. Pesten a  magyar vagy egyetemes történelmi
        fiatal Széppataki Róza, színésznő ej- témát dolgoz fel. Így esett Katona
        tette rabul Katona szívét, a drámaíró  választása arra az eseményre, amit
        névtelenül, csak neve kezdőbetűi- a 13. századi krónikák lejegyeztek, s
        vel aláírt levélben vallott szerelmet  mely Európa szerte akkoriban nagy
        neki. A primadonna nem is sejtette,  feltűnést keltett. Ez nem volt más,
        hogy a visszahúzódó, hozzá szemér- mint az ország nagyurának, Bánk
        mesen közeledő Katonát rejti, a K. J.  bánnak tette, aki megölte Magyar-
        monogram. Széppataki Róza később  ország királynéját.
        Déry István színész felesége lett.  A történések 1213-ban zajlanak,
         Katona jurátusi évei alatt születtek  amikor Magyarországot II. Endre ki-
        meg a Bánk bánt megelőző történel- rály uralja. A dráma az Előversengés-
        mi drámái, ezek az István, Aubigny  sel indul, melyben Ottó és Biberach,
              Fejezzék be
        Katona József idézetét:

          Nevetni vagy pedig
              könnyezni;
            az mindegy ...
                                           Köszönjük a beküldött keresztrejt-
                                           vény-megfejtéseket. Örülünk, hogy
                                           ilyen sokan bekapcsolódnak a hasz-
                                           nos időtöltésbe.


                                           A helyes megfejtők között kiadvá-
                                           nyonként kisorsoltuk az ajándékot.
                                           Nyertesek: Nagy Veronika (Bős) és
                                           Patucz Tibor (Pered).
                                            Gratulálunk! A nyereményeket pos-
                                           tán küldjük.


        14  SZEMPONT
   9   10   11   12   13   14   15   16